Algemene voorwaarden

Duur van cursussen en workshops, pauzeren

 1. Een cursus bestaat uit 5 lessen van 3,5 uur.
 2. Een workshop bestaat uit 1 of meer sessies van een door WV Engelermeer bepaalde tijdsduur.
 3. Onderdeel van de lessen en sessies is het gezamelijk en netjes in gebruik nemen en weer opruimen van benodigde materialen.
 4. Aanvangs tijden en duur van cursussen en workshops staan weergegeven op de website.
 5. Lengte en momenten van pauzeren worden bepaald door de instructeur.

 Weersomstandigheden en activiteiten op het water

 1. De hoofd instructeur bepaalt of de weersomstandigheden het toelaten om activiteiten op het water uit te voeren.
 2. De hoofdinstructeur bepaalt of de weersomstandigheden het toelaten om de les/sessie op een specifieke dag doorgang kan vinden.
 3. Indien in een les of sessie activiteiten (tijdelijk) niet op het water kunnen plaatsvinden, worden activiteiten zoveel mogelijk op land uitgevoerd.

 Niet door gaan van lessen of workshop sessies

 1. Indien een les of sessie op een specifieke dag niet door gaat, zal de vereniging naar beste vermogen een inhaal les of inhaal sessie aanbieden.
 2. Indien het niet lukt om een inhaalles of inhaalsessie te plannen vindt geen resitutie van het lesgeld plaats.
 3. Indien lessen/workshops door eigen toedoen worden gemist en van te voren worden afgemeld, zal de vereniging proberen naar beste vermogen de cursist in de gelegenheid te stellen om de les/sessie in te halen in een andere groep.

 Indelen van de lessen en opvolgen van instructies instructeur

 1. De Hoofdinstructeur bepaalt de definitieve samenstelling (welke deelnemers) van de cursussen en workshops, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met persoonlijke voorkeuren.
 2. Deelnemers aan workshops en cursissen moeten ten alle tijde de instructies van de instructeur zo goed mogelijk proberen op te volgen.

 Lidmaatschap, lidmaatschapsjaar en lidmaatschapsgeld

 1. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 mei t/m 30 april
 2. Het lidmaatschap gaat in op de datum van het aangaan van het lidmaatschap en loopt t/m 30 april van het lopende lidmaatschapsjaar.
 3. Volledige lidmaatschapsgeld voor het lopende lidmaatschapsjaar is verschuldigd indien men het lidmaatschap aangaat voor eind november in het lopende lidmaatschapsgeld of eerder lid is geworden en gebleven van de vereniging.
 4. Indien men na 1 december het lidmaatschap aangaat is geen lidmaatschapsgeld verschuldigd voor het lopende lidmaatschapsjaar.
 5. Het lidmaatschap wordt automatisch met een jaar verlengd tenzij het wordt opgezegd voor het einde (30 april) van het lopende lidmaatschapsjaar.

 Jeugdleden

 1. Jeugdleden zijn degenen die aan het begin van het lidmaatschapsjaar (1 mei) nog niet de 18-jarige leeftijd hebben bereikt.

 Betalingsverplichting

 1. Door het lid worden van de vereniging (voor 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar) en/of het inschrijven voor een cursus/workshop gaat men een betalingsverplichting aan.
 2. De betalingstermijn voor het lesgeld voor een cursus of workshop is zeven dagen vanaf het moment van lid worden of per direct indien de cursus of workshop binnen 7 dagen na het moment van lid worden start en dient vervolgens steeds voor aanvang van de volgende lidmaatschapsjaren te worden voldaan zolang men lid blijft.
 3. De betalingstermijn van het lesgeld en lidmaatschapsgeld is zeven dagen vanaf het moment van inschrijven.
 4. Recht op deelname aan een cursus of workshop ontstaat pas na ontvangst van het lesgeld.
 5. Bij niet tijdige betaling is (het restant van) het totaalbedrag ineens verschuldigd en opeisbaar.
 6. U kunt een inschrijving voor een workshop of cursus tot maximaal 4 weken voor aanvang annuleren in welk geval resitutie van het lesgeld maar niet van het lidmaatschapsgeld plaats vindt. Indien wordt afgezegd binnen vier weken voor aanvang van de cursus/workshop heeft de vereniging het recht om het lesgeld en lidmaatschapsgeld te behouden.
 7. Bij tussentijdse beëindiging van de deelname door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger aan een cursus dan wel workshop blijft het totale lesgeld verschuldigd.

 Aansprakelijkheid

 1. Het bestuur van WV Engelermeer is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten, noch voor blessures.
 2. De website van WV Engelermeer worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij de vereniging streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten ontleend worden. Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. WV Engelermeer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met de informatie op deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te raadplegen. WV Engelermeer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of andere websites die verwijzen naar deze website.

 

 

 
 
 

Sponsoren